All complaints to the JCC must be made in writing.

You can also contact the JCC via email: admin@jcc.sa.gov.au

You can also download and complete a hard copy form (PDF, 222.7 KB) and mail it to us:

GPO Box 11019
Adelaide SA 5001

Other languages

If English is not your first language and you need help with an interpreter, contact the Interpreting and Translating Centre on 1800 280 203 (choose option 1) between 10am and 2pm Monday to Friday.

This is a free interpreting service.


如果你的第一语言不是英语,而且你需要传译员 的协助,请于周一至周五、早9时至晚5时拨打口笔 译服务中心 (Interpreting and Translating Centre)的
电话1800 280 203 (接通后点选1键)。你可以要求中 心为你安排一位普通话传译员,协助联系 Judicial Conduct Commissioner 这一机构。
安排传译员有时可能会需要一些时间,因此请不要 挂断电话并耐心等候。

如果在你打电话时未能找到传译员,请给口笔译服
务中心(机构简称:ITC)留下你的联系方式。

这项传译服务免费。

Se l’inglese non è la vostra prima lingua e avete bisogno di assistenza da un’interprete, telefonate al “Interpreting and Translating Centre” al 1800 280 203 (scegliere opzione 1) tra le 10am e 2pm da lunedì al venerdì. Chiedete per un’interprete in Italiano che contatta il “Judicial Conduct Commissioner”.

Potrebbe passare un pò di tempo affinchè troviamo un’interprete disponibile, quindi siete pregati di attendere e non attaccare.

Al momento che chiamate, ci potrebbe essere difficoltà a trovare un interprete disponibile per voi. In queste circostanze dovete fornire i vostri dettagli di contatto al ITC.

Il servizio di interpretariato è fornito gratuitamente.

Αν τα Αγγλικά δεν είναι η πρώτη σας γλώσσα, και χρειάζεστε βοήθεια από διερμηνέα, τηλεφωνήστε στο Κέντρο Διερμηνείας και Μετάφρασης (Interpreting and Translating Centre ) στο 1800 280 203 (εκλέξτε επιλογή 2) μεταξύ των ωρών 10 πμ και 2 μμ Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Ζητήστε Έλληνα διερμηνέα για να επικοινωνήσει με τον “Judicial Conduct Commissioner”.

Μπορεί να περάσει λίγη ώρα πριν να βρεθεί ελεύθερος διερμηνέας για αυτό περιμένετε και μην κλείσετε το τηλέφωνο.

Μπορεί να μην υπάρχει ελεύθερος διερμηνέας όταν τηλεφωνήσετε. Σε τέτοια περίπτωση, θα χρειαστεί να δώσετε τα στοιχεία σας για επικοινωνία στο
Κέντρο Διερμηνείας και Μετάφρασης (ITC).

Η υπηρεσία διερμηνείας σας διατίθεται δωρεάν.

Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ thứ nhất của quý vị và quý vị cần một thông dịch viên trợ giúp, xin gọi “Trung Tâm Thông Phiên Dịch” (Interpreting and Translating Centre) theo số 1800 280 203 (chọn số 1) trong thời gian từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu.
Yêu cầu thông dịch viên liên lạc với “Judicial Conduct Commissioner”.

Xin quý vị hiểu rằng việc tìm được thông dịch viên có thể mất chút ít thời gian, vì thế xin quý vị vui lòng chờ và đừng gác máy.

Có thể không tìm được một thông dịch viên vào thời điểm quý vị gọi điện thoại. Trong trường hợp này, quý vị cần cung cấp thông tin liên lạc chi tiết
của quý vị cho Trung Tâm Thông Phiên Dịch (ITC).

Dịch vụ thông dịch này được cung cấp hoàn toàn miễn phí.